ماموریت ما بهبود سلامت و رفاه بیماران در سراسر جهان است. ما این ماموریت را با تولید محصولات مشتق شده از پلاسما برای بیمارانی که گاهی با شرایط تهدید کننده زندگی مواجه می شوند و با ارائه ابزار های مورد نیاز برای بهبود کیفیت زندگی به بیمارستان ها، داروخانه ها و متخصصان مراقبت های بهداشتی انجام می دهیم.

  1. رتبه نخست تولید دارو های مشتق از پلاسما هایپرایمیون ایران
  2. تکمیل سبد دارو های مشتق از پلاسما کشور به منظوره تامین نیاز بیماران و سایر افراد جامعه
  3. کاهش آمار مرگ‌ومیر ناتوانی ناشی از گزش جانوران سمی به میزان بیشتر از 50 درصد
  4. صرفه جویی ارزی و عدم وابستگی کامل به محصولات کشور خارجی
  5. کاهش ریسک انتقال بیماری های عفونی اندمیک و نو پدید سایر مناطق جهان به مصرف کنندگان ایرانی
EnglishIran