اسکوفب (ScoFab):

اسکوفب (قطعه F(ab´)2 ایمونوگلوبولین)، ضد زهر عقرب مشتق شده از پلاسمای اسب می باشد که برای خنثی سازی زهر عقرب و درمان مصدومین گزیده شده با گونه های زیر تولید می شود.

عقرب سیاه Androctonus crassicauda
عقرب دم سیاه Hottentotta saulcyi
عقرب سیاه پرزدار Hottentotta schach
عقرب زرد حفار Odontobuthus doriae
عقرب زرد Mesobuthus eupeus
عقرب گادیم Hemiscorpius lepturus

 

هر میلی لیتر از این فرآورده توانایی خنثی سازی بیش از 10 برابر متوسط دوز کشنده  (LD50)از هر یک از گونه های ذکر شده را دارد. این خاصیت بر اساس خاصیت کشندگی روی موش طی 24 ساعت بررسی شده است.

بروشور محصول

EnglishIran