اسنافب ۶ (SnaFab 6)

 اسنافب (قطعه F(ab´)2 ایمونوگلوبولین)، ضد زهر مار مشتق شده از پلاسمای اسب می باشد که برای خنثی سازی زهر مار و درمان مصدومین گزیده شده با گونه های زیر تولید می شود.

افعی گرزه Macrovipera lebetina
افعی زنجانی Montivipera raddei
افعی جعفری Echis carinatus
افعی شاخدار Pseudocerastes persicus
افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus
کبری خزری Naja oxiana

 

 هر میلی لیتر از این فرآورده توانایی خنثی سازی بیش از 50 برابر متوسط دوز کشنده (LD50) از هر یک از گونه های ذکر شده را دارد. این خاصیت بر اساس خاصیت کشندگی روی موش طی 24 ساعت بررسی شده است.

بروشور محصول

EnglishIran