اسنافب ۵ (SnaFab 5)

اسنافب5 سرم پنج ظرفیتی ضد زهر مار مشتق شده از پلاسمای اسب می باشد که برای خنثی سازی زهر مار و درمان مصدومین گزیده شده با گونه های زیر تولید می شود.

افعی گرزه Macrovipera lebetina
افعی زنجانی Montivipera raddei
افعی جعفری Echis carinatus
افعی شاخدار Pseudocerastes persicus
افعی قفقازی Gloydius halys caucasicus

بروشور محصول

EnglishIran